Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada T121:3

Gäller från och med 2015-01-01.

Med tillämpning av Grundvillkor för Ansvarsförsäkring samt i försäkringsbrevet/beviset angivna villkor i övrigt, gäller följande ändringar och tillägg. Fet stil anger när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade i Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner, AA. 1. 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den försäkrade) och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten. 2. 2 När försäkringen gäller Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs mot den försäkrade under den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden) under förutsättning att skadan orsakas av handling som företagits efter försäk- ringens begynnelsedag eller den tidpunkt som anges i försäkringsbrevet/beviset.

2.2 EFTERANMÄLAN Förnyas inte försäkringen vid förfallodagen eller upphör den genom uppsägning av försäkringsgivaren gäller försäkringen för skadeståndskrav som framställs och anmäls till försäkringsgivaren senast 12 må- nader efter försäkringens upphörande under förutsättning att skadan orsakas av handling som företagits under försäkringens giltighetstid.

Anmärkning Med handling förstås även underlåtenhet att handla. 3. 3 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden.

6 Vad försäkringen gäller för

6.1 OMFATTNING

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet enligt · allmänna skadeståndsrättsliga regler · andra allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde.

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som den försäkrade i sin råd- givande verksamhet orsakar kontraktspart vid utförande av den typ av uppdrag som anges i försäkrings- brevet/beviset.

ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA - VILLKOR T121:3

10 Självrisk

10.1 GRUNDSJÄLVRISK Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skadestånd, försäkringsgivarens utred- ning, förhandling, rättegång, skiljeförfarande och räddningsåtgärd ett belopp som utgör den försäkrades självrisk. Lägsta självrisk för försäkringen anges i försäkringsbrevet/beviset (grundsjälvrisk).

10.1.1 FLERA SKADOR - SERIESKADA Endast en självrisk – den som gällde då den första skadan upptäcks – ska tillämpas vid flera skador som uppkommer till följd av samma uppdrag eller ett och samma fel eller försummelse.

13 Anmälan om skada Om krav inte anmäls till försäkringsgivaren inom ett år från den tidpunkt då den försäkrade mottagit detta, dock senast under den tid försäkringen är i kraft, är försäkringsgivaren fri från ersättnings- skyldighet.